Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Vendula Čapková, se sídlem U Bažantnice 1261, 290 01 Poděbrady – Poděbrady III, IČ 76519562 (dále jen „Správce“).

Správce lze kontaktovat na adrese Vendula Čapková, U Bažantnice 1261, 290 01 Poděbrady nebo na telefonním čísle 608 95 94 78 nebo na adrese elektronické pošty info@topotrebuju.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při objednávání z internetového obchodu správce je správcem vyžadováno poskytnutí osobních údajů kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a sice jméno a příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi správcem jako prodávajícím a kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále vedení uživatelského účtu, provedl-li kupující registraci v internetovém obchodě správce. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a nabízení obchodu a služeb. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nezbytnost pro plnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Ze strany správce nedochází k rozhodování založenému na automatizovaném zpracování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uloží osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi správcem jako prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z této smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o archivnictví a spisové službě. Nevyžaduje-li některý právní předpis po správci delší archivační dobu, uloží správce osobní údaje nejdéle po dobu 10 let. Osobní údaje týkající se zákaznického účtu budou zpracovávány do té doby, než jej kupující zruší.

Zpracování osobních údajů může pro správce provádět zpracovatel, se kterým má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů mohou být dopravci zboží objednaného z internetového obchodu správce, osoby zajišťující pro správce služby provozování internetového obchodu a osoby zajišťující pro správce marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (zejména zabezpečení heslem, antivirové programy, zálohy dat, uzamykatelné skříně a uzamykatelné kanceláře v objektech s ostrahou). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového obchodu správce kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 11.8.2018.